Психичните проблеми при децата и юношите имат разнообразни, често нехарактерни прояви и множество взаимодействащи си причини.

Повод за консултация могат да бъдат училищният неуспех, различието от връстниците или тревогите на родителите за психичното развитие на детето.

Изразеното детско страдание или дезадаптирано поведение също са причина родителите или личния лекар да потърсят консултация и помощ.

”Фамилен център" предлага специализирана помощ при следните разстройства:

 • Разстройства на психичното развитие - разстройства от аутистичния спектър,  изоставане в интелектуалното развитие (умствено изоставане);

 • Разстройство с хиперактивност и дефицит на вниманието (за деца, които са импулсивни, свръхактивни и задържат вниманието си за кратко);

 • Емоционални и тревожни разстройства в детска и юношеска възраст (отказ от училище);

 • Поведенчески разстройства - опозиционно поведение, гневни кризи, импулсивност, непонасяне на отказ, агресия и нарушаване на основни за възрастта норми на поведение;
 • Тикове, заекване;

 • Разстройства на хранителното поведение – анорексия, булимия;

 • Психотични разстройства – биполярно афективно разстройство и шизофрения в детско-юношеска възраст;
 • Разстройства в адаптацията и психичен травматизъм при деца и юноши, жертви на насилие, преживели остри реакции на стрес, психологични проблеми при неблагоприятни жизнени събития (хронични заболявания, развод на родителите, загуба на близки);

 • Юношески кризи;

 • Обучителни разстройства (за деца с училищен неуспех несъответстващ на интелектуалното ниво на детето), разстройства в развитието на речта и езика.

Екипът на ”Фамилен център"  работи и с  пациенти в млада и зряла възраст,  страдащи от различни форми на безпокойство, страх и тревожност (фобии, панически пристъпи), натрапливости (обсесивно-компулсивно разстройство), депресия, състояния на криза и емоционален стрес, разстройства в социалното функциониране, адаптация към значими житейски промени и други. 

Посещавайки ”Фамилен център" , можете да получите за Вас, за дете или юноша една или повече от следните УСЛУГИ:

 • Специализирана консултация от детски психиатър и оценка от детско-психиатричен екип (детски психиатър, психолог и логопед);

 • Оценка на училищна готовност (училищна зрялост), на деца от предучилищна възраст - добър начин за превенция на бъдещи проблеми в адаптацията и справянето в училище и ранно откриване на деца със специални образователни потребности (СОП) ;
 • Включване в психотерапевтични групи стимулиращи комуникативните и познавателни умения на деца с проблеми в училщната адаптация, социалното свързване, поведенчески проблеми;
 • Медикаментозно лечение (при нужда) - вкл. поддържащо лечение и дългосрочно проследяване;
 • В Центъра функционира специализирана ЛКК – Детска психиатрия – издава протоколи за системата на образованието (за индивидуално обучение, отлагане от училище, ресурсна подкрепа и др.) за деца със СОП (специални образователни потребности).

 • Съветване и подкрепа на родители/родителски групи - за родители на здрави деца и деца с хиперактивност и дефицит на внимание, ранни поведенчески разстройства, аутистични разстройства и др.
 • Консултиране на семейства и двойки (партньори, брачни, родителски), които имат проблеми във взаимоотношенията помежду си или са в период на житейски преход. Психологична помощ за родители и деца преди, по време на и след развод.
 • Консултиране и терапия на възрастни пациенти (от психиатър и/или психолог);
 • Издаване на медицински свидетелства и психиатрично освидетелстване при постъпване на работа, достъп до класифицирана информация, притежание на оръжие и др.;
 • Съдебно-психиатрична експертиза в детска и юношеска възраст;
 • Д-р Милена Топалова работи по договор с НЗОК - пакет ”Детска психиатрия” (код 38). За пациенти, които са насочени от лекар с медицинско направление (бл. МЗ-НЗОК №3), консултациите се заплащат от НЗОК в рамките на определените от здравната каса лимити.

Консултиране и обучение на професионалисти

Екипът на”Фамилен център" предлага консултиране и обучение на професионалисти и екипи на организации и институции, работещи в полето на детско-юношеското развитие и психично здраве.

До момента нашите услуги са ползвали:

Общинска комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Варна;

Местна комисия БППМН – р-н Приморски – Варна;

Логопедична детска градина – Варна;

Педагогически съветници от училищата във Варна;

Екипът на СОУ „Стефан Караджа” - Варна;


 
 
© 2009 - 2017 ФАМИЛЕН ЦЕНТЪР
дизайн kruzdesign.com